SİGORTA TAHKİMİ

SİGORTA TAHKİMİ Giriş Tarafların mahkemeye  gitmenin yanısıra alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimin (HMK m. 470-444); sigortacılıkta,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca Sigortacılık Kanunu’nda öngörülen tahkim sistemine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Sigortacılık Kanunu’nun 1. maddesinde amaçları arasında, “sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta […]

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK HİZMETİNDEN SAYILAN SÜRELER

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK HİZMETİNDEN  SAYILAN SÜRELER  Askerlik hizmeti, ülkelerce belirlenen yaşa gelen vatandaşların, zorunlu olarak ve belirlenen süreler içerisinde görev yapması olarak ifade edilir. Askerlik, insan tarihindeki en eski mesleklerden bir tanesidir. Hayattaki gelişmeler ve sosyal hayata geçiş ile birlikte insanların toplu güvenlik ihtiyacı ortaya çıktı. Bu sebeple de yaşanan gelişmeler ve değişimler sonucu […]

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI GİRİŞ Türk Medeni Kanunu uyarınca kişiliğin sona ermesi; ölüm, ölüm karinesi  ve gaiplik olmak üzere üç hâlde mümkündür. Kişiliğin sona ermesine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle ,kişiliğin  hangi hâllerde ve ne zaman sona erdiğinin tespiti önemlidir. Kişiliğin sona ermesi ile mirasbırakanın kişiye bağlı  hakları sona ererken diğer hakları mirasçılarına geçmektedir. […]

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU İnsanoğlunun barınma ihtiyacı, bugün konutların bir araya gelmesi,büyük şehirlerde  nüfusunun artması yerleşim alanlarının azalması sebebiyle daha dar alanlarda daha çok kişiyi bir araya getirmek amacıyla  apartman ve siteler oluşmaya başlamıştır.Haliyle toplu yaşam biçimi bizlere bir yönetici belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre“Ana gayrimenkulün sekiz veya daha […]

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İcra daireleri, İcra ve İflas Kanununu uygulamakla yükümlü ve aynı zamanda icra teşkilatının en önemli birimlerinden birisidir. İcra organlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1) İcra Dairesi 2) İcra Mahkemesi 3) Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 4) Mahkemeler 5) Savcılar ve Adalet Müfettişleridir. Bu icra organları içinde asli olarak sadece icra işlerini […]

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI Kısmi dava ve belirsiz alacak davası ilk kez 6100 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup ,kısmi davaya 109.madde ,belirsiz alacak davasına 107.madde hükmünde yer verilmiştir. Tamamen ıslah yoluyla dahi belirsiz alacak davasının, kısmi davaya; kısmi davanın belirsiz alacak davasına çevrilmesi mümkün olmadığından makalede ,uygulamada sıklıkla karıştırılan bu iki dava […]

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:91 Kapsamında 2023 Yılı Yargı Harçlarının Hesaplanması

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:91 Kapsamında 2023 Yılı  Yargı Harçlarının Hesaplanması Hukukumuzda bireylerin hakları ihlal edildiğinde kendilerince haklarını almaya çalışmaları yasaklanmıştır. Bu sebeple hakkı ihlal edilen bireyler devletin yargı organına başvurarak haklarını aramalılardır. Bu durumda bireyler haklarını aramak için devletin yargı organına başvurduklarında doğal olarak devlete, yargılama harç ve giderleri olarak birtakım harcama yapmaları gerekmektedir. […]

İŞ YARGILAMASINDA DELİL TESPİTİ YOLUYLA TANIK İFADESİNİN ALINMASI

İŞ YARGILAMASINDA DELİL TESPİTİ YOLUYLA TANIK İFADESİNİN ALINMASI GİRİŞ Delil tespiti ile yargılama sürecinde delillerin yok olmaması ya da delillere ulaşılmasında yaşanacak güçlüklerin maddi gerçeğe en yakın sonucun elde edilmesine engel olmaması amaçlanmakta, adil yargılanma hakkının gereği olarak mahkeme kararıyla delillerin derhal toplanması mümkün olmaktadır. Uygulamada çoğu zaman bilirkişi incelemesi ve keşif bakımından delil tespiti […]

TÜRKİYE’DE AVUKATLAR VE MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TÜRKİYE’DE AVUKATLAR VE MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ   Avukat, Avukatlık Kanunundaki belli şartları taşıyan, serbest olarak ya da bir kuruma bağlı olarak mesleğini icra eden kişidir. Türkçe sözlükte avukat, hak, hukuk ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösteren, mahkemeler, devlet örgütleri ya da özel kuruluşlar önünde başkalarının hakkını savunmayı meslek edinmiş olan ve bunun için yasaların gerektirdiği koşulları […]